Juseige

“Three Sacred Vows”

Juseige comes from the Large Sutra of Immeasurable Life in which the Bodhisattva Dharmakara, who becomes the Amida Buddha, declares to the Buddha Lokesvararaja his intentions to become a Buddha himself.


#GA GON CHO SE GAN

HIS SHI MU JO DO

SHI GAN FU MAN ZOKU

SEI FU JO SHO GAKU

 

GA O MU RYO KO

FUI I DAI SE SHU

FU SAI SHO BIN GU

SEI FU JO SHO GAKU

 

GA SHI JO BUTSU DO

MYO SHO CHO JIP PO

KU KYO I SHO MON

SEI FU JO SHO GAKU

 

RI YOKU JIN SHO NEN

JO E SHU BON GYO

SHI GU MU JO DO

I SHO TEN NIN SHI

 

JIN RIKI EN DAI KO

FU SHO MU SAI DO

SHO JO SAN KU MYO

KO SAI SHU YAKU NAN

 

KAI HI CHI E GEN

MES SHI KON MO AN

HEI SOKU SHO AKU DO

TSU DATSU ZEN SHU MON

 

KO SO JO MAN ZOKU

I YO RO JIP PO

NICHI GATSU SHU JU KI

TEN KO ON PU GEN

 

I SHU KAI HO ZO

KO SE KU DOKU HO

JO O DAI SHU CHU

SEP PO SHI SHI KU

 

KU YO IS SAI BUTSU

GU SOKU SHU TOKU HON

GAN E SHITSU JO MAN

TOKU I SAN GAI O

 

NYO BUTSU MU GE CHI

TSU DATSU MI FU SHO

GAN GA KU E RIKI

TO SHI SAI SHO SON

 

SHI GAN NYAK-KOK KA

DAI SEN O KAN DO

@KO KU SHO TEN NIN

TO U CHIN MYO KE

 

#NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

 

#GAN NI SHI KU DO KU

BYO DO SE IS-SAI

DO HOtsu BO DA-I SHIN

OU JOU AN RAku KOku